Seiten

Dienstag, 30. August 2011

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
هفته صدو دوازدهم،27 آگوست 2011

حامیان مادران پارک لاله در وین صدو دوازدهمین گردهمائی خود را در زمانی برگزار کردند که بیست وسه سال قبل در یک چنین روزهائی عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شدند. یادشان گرامی باد.
ما حامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای دهه 60 وکشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته ، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستند. مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستند. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستند، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانندو خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند.

Montag, 22. August 2011

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
20 اگوست 2011، هفته صدو یازدهم

حامیان مادران پارک لاله در وین صدو یازدهمین گردهمائی خود را در زمانی برگزار کردند که بیست وسه سال قبل در یک چنین روزهائی عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شدند.
حامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای دهه 60 وکشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنند و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته ، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستند. مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستند. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستند، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانندو خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند.


Montag, 15. August 2011

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
13 اگوست 2011 ، هفته صدو دهم
این هفته نیز حامیان مادران پارک لاله در وین گرد همائی خود را برگزار کردند. تازمانیکه به خواسته های مادران ترتیب اثر داده نشود این گردهمائی هر هفته برگزار خواهد شد.
مادران پارک لاله ، مادران جانباختگان سی و دو سال گذشته، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستند. مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستند. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستند، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانندو خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند.
Mittwoch, 10. August 2011

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
6 آگوست 2011، هفته صدو نهم
مادران پارک لاله ، مادران جانباختگان سی و دو سال گذشته، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستند. مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستند. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستند، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانندو خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند.