Seiten

Sonntag, 13. Januar 2013

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
ژانویه 2013

گردهمایی این هفتۀ مادران با همراهی و همکاری سازمان عفو بین الملل انجام شد.  حامیان مادران پارک لاله با در دست داشتن عکسهایی از زندانیان سیاسی به اعتراض بر علیه حکم اعدام بویژه در مورد برادران مرادی زانیار و لقمان پرداختند. با وجود برف و سرمای زیر صفر درجه، عابرین در مقابل عکسها تامل می کردند و در مورد دلیل گردهمایی و وضعیت زندانیان سیاسی در ایران سوال می کردند. نمایندۀ سازمان عفو بین الملل به جمع آوری امضاء علیه حکم اعدام پرداخت