Seiten

Sonntag, 14. April 2013

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
آوریل 2013


دومین شنبۀ این ماه هم حامیان مادران پارک لاله در وین به همراهی نمایندۀ سازمان عفو بین الملل در مرکز شهر وین ایستادند و به اطلاع رسانی پرداختند.