Seiten

Sonntag, 11. November 2012

گزارش گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین 10نوامبر2012
روزهای شنبه در میدان استفان در وین عابرین متعددی در رفت و آمد هستند. حامیان مادران پارک لاله با در دست داشتن تصاویری از نسرین ستوده و پخش اطلاعیه به زبان های انگلیسی و آلمانی توجه عابرین را به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران جلب می کردند. نمایندۀ سازمان عفو بین الملل نیز در محل حضور داشت و به جمع امضاء ازعلاقه مندان پرداخت