Seiten

Montag, 10. Dezember 2012

گزارش گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین 8 دسامبر2012
 روز شنبه در میدان استفان وین باز تماشاگر حضور حامیان مادران پارک لاله بودیم که با در دست داشتن عکس نسرین ستوده به نمایندگی از همۀ زندانیان سیاسی در سرمای زیر صفر ایستاده بودند.  نمایندۀ سازمان عفو بین الملل به جمع امضاء از عابرین پرداخته بود که برخی از آنها با علاقه در بارۀ علل این گردهمایی سوال هایی می کردند. و در پایان با ابراز همدردی و همدلی آرزوی بهبود شرایط را برای همۀ ایرانیان داشتند.