Seiten

Montag, 2. Mai 2011

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
سیِ آوریل 2011 ، هفته نود و پنجم


این هفته نیز حامیان مادران پارک لاله در وین گرد همائی اعتراضی خود را برگزار کردند . همچنین در روز اول ماه می ، روز جهانی کارگر ، با در دست داشتن تصاویر ی از کارگران در بند ایرانی در کنار شهر وندان اتریشی به راه پیمایی پرداختند .
مادران پارک لاله ، مادران جانباختگان سی و دو سال گذشته، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستند. مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستند. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستند، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانندو خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen