Seiten

Sonntag, 9. März 2014

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین ۸ مارس ۲۰۱۴

 گرد همایی ماهیانه حامیان مادران پارک لاله وین با تاکیید بر روز جهانی زن برگزار شد. نمایندگان سازمان عفو بین الملل به جمع آوری امضاء و پخش گل برای آزادی مدافعان حقوق زنان و زندانیان سیاسی از جمله عبدالفتاح سلطانی و بهاره هدایت پرداختند 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen