Seiten

Montag, 6. September 2010

گردهمایی گروه همبستگی با مادران پارک لاله در وین
هفته شصت و یکم، 4 سپتامبر2010

گرد همایی گروه همبستگی با مادران پارک لاله در وین به همراهی امنستی اینترنشنال برگزار شد . شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویری از شیوا نظر آهاری و سکینه محمدی آشتیانی به اعتراض خود به مجازات اعدام و سنگسار ادامه دادند. همچنین پلاکاردهائی با تصاویر جان باختگان بعد از انتخابات 88 به چشم می خورد. در طول برنامه توضیحاتی در مورد تجمع گروه به رهگذران داده شد و نماینده امنستی اینترنشنال به جمع آوری امضا از رهگذران پرداخت.

1 Kommentar:

  1. ما یک وب لاگ خانوادگی داشتیم به نام طهرونی ها و عکس های فامیلی داخل ان بود روز جمعه عکس افراد پیر مردی را که ورزشکار بودند به نام گروه پارک لاله در مجلس اقای اثنی اعشری در روزجمعه 14 ابات را گذاشته بودم داخل وب لاگ که درشو بستن و توقیف شد .بعد از تخقیق فهمیدم به علت تشابه اسمی با گروه مادران عزا دار که نام خودشان را تغیر دادن به نام مادران پارک لاله رژیم ؟؟بابا چوب که ور داری گربه دزده ؟؟

    AntwortenLöschen